การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประจำปี 2559

การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประจำปี 2559 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. ทางบริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด ได้จัดอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประจำปี 2559โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้1.เพื่อตอบสนองนโยบายคุณภาพด้านพัฒนาบุคลากร2.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับพนักงาน3.เพื่อให้ทราบถึงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้ถูกวิธี4.เพื่อตอบสนองกฏหมายในด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการทุกๆ ปี ซึ่งในการอบรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎีและภาคสนาม โดยเนื้อหาในภาคทฤษฏีนั้นมีการอบรมเรื่อง -วิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิงชนิดมือถือ (ถังสีแดง/ถังสีเขียว) ถังดับเพลิงชนิดโฟมถังแก็สในครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงวีธีการใช้ที่ถูกวิธี การตรวจสภาพถังเคมี และการป้องกัน อัคคีภัยเบื้องต้น ในส่วนของภาคสนามนั้นได้มีกิจกรรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในการดับไฟจากถังแก็สและถาดน้ำมัน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานในทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการป้องกันเหตุอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

1 2 3