การจัดทำ Big Cleaning Day และการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ รดน้ำขอพรผู้บริหาร ประจำปี 2561

เมื่อเช้าวันที่ 12 เมษายน 2561 บริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดร่วมกันของพนักงาน วัถตุประสงค์ เพื่อจัดสถานที่ในการปฏิบัติงานให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงาน เพื่อแยกสิ่งของที่จำเป็นและขจัดสิ่งของที่ไม่จำเป็นออก เพื่อจัดวางสิ่งของที่จำเป็น ให้ง่ายต่อการนำไปใช้ เพื่อทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และติดเป็นนิสัย โดยเวลา 08.00 – 12.00 น. พนักงานทุกคนพร้อมกันทำความสะอาดพื้นที่ตามหน่วยงาน ทำความสะอาด เก็บกวาด ล้างพื้นถนนรอบโรงงาน ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของโรงงานทั้งหมด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และดูสะอาดตา เวลา 12.00 – 13.00 น. ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับพนักงานรับประทานร่วมกัน ในช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. ได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ให้พนักงานมีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างกันและกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน […]

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2560

การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ข้อ 36 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง บริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมการอบรมดับเพลิงขั้นต้น โดยวิทยากรจาก บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด หลักสูตรในการอบรมประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และปิดท้ายด้วยการซ้อมดับเพลิง ทั้งนี้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ ย่อมทำให้เกิดความเสียหายหลายด้าน เช่น มีผลกระทบต่ออาคารและสถานที่ , อุปกรณ์การผลิต , วัตถุดิบ , สินค้า , บุคลากร , สิ่งแวดล้อม รวมถึงภาพพจน์ของสถานประกอบการนั้นๆ ทำให้การผลิตหรือการประกอบธุรกิจหยุดชะงักได้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของนายจ้างและภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯได้ ซึ่งนายจ้างของแต่ละสถานประกอบการ ต้องดำเนินการเพื่อการป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ หรือการจัดการระงับเหตุเพลิงไหม้ในขั้นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงไหม้ลุกลามใหญ่โต ดังนั้นเรื่องการและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แต่เนื่องจากนายจ้างและลูกจ้างบางสถานประกอบการยังขาดความรู้ ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในส่วนของการรับผิดชอบในด้านการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในภาวะปกติเบื้องต้น วัถตุประสงค์ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำงาน […]

การอบรมตามหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย” โดยครูเสือ พว.พนมกรณ์ แสงอรุณ พยาบาลวิชาชีพ/BLS Instructor

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บทันที ณ บริเวณเกิดเหตุ อาจเป็นการใช้ทักษะความรู้เฉพาะทางหรือการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการช่วยเหลืออาจใช้เพียงอุปกรณ์เท่าที่หาได้ในขณะนั้น เพื่อประคับประคองอาการของผู้ป่วยจนกว่าจะได้รับการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ หรือถูกส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน    จุดประสงค์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ การเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้องอาจช่วยป้องกันความพิการที่อาจเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุเล็กน้อย ๆ ก็ตาม โดยช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ และช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วยกลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ด้วยวิธีการเช่น การทำความสะอาดแผลด้วยน้ำเย็น หรือใช้ผ้าพันแผลกดห้ามเลือดสำหรับบาดแผลจากของมีคม ตลอดจนการรับมือในกรณีอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจส่งผลถึงชีวิตด้วยเช่นกัน ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับอุบัติเหตุ วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นต้องดูตามอาการซึ่งแตกต่างกัน โดยผู้ที่ให้ความช่วยเหลือต้องมีสติ คิดหาวิธีรับมือ และตัดสินใจให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด สิ่งที่ผู้ช่วยเหลือควรคำนึงถึง คือ เรื่องขีดความสามารถ ข้อจำกัด หรือความปลอดภัยเป็นอันดับต้น ๆ โดยให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานกู้ชีพฉุกเฉินเสมอ สถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ฝึกให้การปฐมพยาบาลอย่างรวดเร็วเมื่อท่านเห็นอาการต่อไปนี้ในผู้ประสบภัย หยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น—ทำการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (ซีพีอาร์) เลือดออกมาก หายใจไม่สะดวก ได้รับพิษจากการกินหรือการหายใจ ช็อก ช็อกจากภูมิแพ้ การบาดเจ็บอื่น เรียนรู้วิธีวินิจฉัยและตอบสนองเมื่อมีผู้ประสบการบาดเจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ สัตว์กัด แผลพุพอง แผลไฟไหม้ระดับหนึ่ง สอง และสาม หิมะกัดและอุณหภูมิในร่างกายต่ำเกินไป […]

ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

  เมื่อวันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ได้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัท จากหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลเกษมราฏร์ สระบุรี เพื่อตรวจสุขภาพของพนักงานทุกคน ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีโปรแกรมการตรวจ เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต การตรวจเลือด เบาหวาน X-ray ปอด การมองเห็น การได้ยิน และตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก พนักงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี และทางบริษัทจะดำเนินการสวัสดิการด้านสุขภาพในทุก ๆ ปี เพื่อสร้างความมั่นใจและสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานในบริษัท  

การอบรมหลักสูตร 5 ส. / คู่มือความปลอดภัย / ความปลอดภัยในการทำงาน / TPM

บริษัทได้เริ่มมีการจัดการอบรมหลักสูตร 5 ส. / คู่มือความปลอดภัย / ความปลอดภัยในการทำงาน / TPM ขึ้นวันที่ 6 และ 8 กันยายน 2560 เพื่อให้พนักงานมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิต และด้านการบริการ ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง รู้จักทำงานอย่างปลอดภัย ฝึกให้พนักงาน เรียนรู้ อันตราย ที่อาจจะเกิด รู้จักหลีกเลี่ยงเพื่อให้รู้ว่าอะไรควรทำด้วยตัวเอง ไม่ควรทำด้วยตัวเอง ต้องมุ่งเน้นให้พนักงาน เกิดความคิดอ่าน และสามัญสำนึกในการรู้จักระวังภัย หรือไม่ทำการใด ๆ เพื่อเลี่ยงอันตรายด้วยตนเอง