กิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็น หมู่ 4 และ 5

 กิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็น หมู่ 4 และ 5  วันที่ 16 -17 พฤศจิกายน 2559 ทางบริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ขึ้นที่ หมู่ 4 และ 5 ตำบลหน้าพระลาน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรัก ภักดี และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9   โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดใ้ห้มีการลงชื่อถวายความอาลัย พร้อมกับ แจกอาหารและสิ่งของให้กับคนในชุมชนหน้าพระลานเพื่อสร้างความรัก สามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีให้กับทุกคนในชุมชน  

การอบรม GMP/HACCP (Codex)

 การอบรม GMP/HACCP (Codex)     บริษัทได้เริ่มมีการจัดการอบรมระบบมาตรฐาน GMP/HACCP (Codex) ขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากระบบนี้เป็นกฎระเบียบด้านอาหาร ซึ่งทางบริษัทได้ส่งสินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ จึงต้องมีการจัดการอบรมขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าถึงคุณภาพสินค้าที่ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยของอาหาร และจะส่งผลดีต่อการส่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิตอาหารสัตว์ทั้งภายในและต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ทางบริษัทจะดำเนินการอบรม วางแผน ปรับปรุงและแก้ไขในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพยิ่งขึ้น  

ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

 ตรวจสุขภาพประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 7.00-12.00น. ได้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัท จากหน่วยงายแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลเกษมราฏร์ สระบุรี เพื่อตรวจสุขภาพของพนักงานทุกคน ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีโปรแกรมการตรวจ เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต การตรวจเลือด เบาหวาน X-ray ปอด การมองเห็น การได้ยิน และตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก พนักงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี และทางบริษัทจะดำเนินการสวัสดิการด้านสุขภาพในทุก ๆ ปี เพื่อสร้างความมั่นใจและสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานในบริษัท

รับใบรับรอง ISO 9001:2015

 ใบรับรอง ISO 9001:2015 เนื่องจากบริษัทต้องการความเป็นผู้นำในด้านการผลิต Limestone  ( Calcium Carbonate ) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในคุณภาพสินค้า Limestone ของทางบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย bsi นับเป็นความภูมิใจของทุกคนในบริษัทป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ให้ความร่วมมือในการ อบรม วางแผนระบบ ตลอดจนปรับปรุง แก้ไขให้เป็นไปตามระบบข้างต้น เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งใบรับรอง ใบนี้ถือเป็นความภูมิใจของทุกคนในบริษัท