การอบรมตามหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย” โดยครูเสือ พว.พนมกรณ์ แสงอรุณ พยาบาลวิชาชีพ/BLS Instructor

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บทันที ณ บริเวณเกิดเหตุ อาจเป็นการใช้ทักษะความรู้เฉพาะทางหรือการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการช่วยเหลืออาจใช้เพียงอุปกรณ์เท่าที่หาได้ในขณะนั้น เพื่อประคับประคองอาการของผู้ป่วยจนกว่าจะได้รับการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ หรือถูกส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน    จุดประสงค์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ การเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้องอาจช่วยป้องกันความพิการที่อาจเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุเล็กน้อย ๆ ก็ตาม โดยช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ และช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วยกลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ด้วยวิธีการเช่น การทำความสะอาดแผลด้วยน้ำเย็น หรือใช้ผ้าพันแผลกดห้ามเลือดสำหรับบาดแผลจากของมีคม ตลอดจนการรับมือในกรณีอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจส่งผลถึงชีวิตด้วยเช่นกัน ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับอุบัติเหตุ วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นต้องดูตามอาการซึ่งแตกต่างกัน โดยผู้ที่ให้ความช่วยเหลือต้องมีสติ คิดหาวิธีรับมือ และตัดสินใจให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด สิ่งที่ผู้ช่วยเหลือควรคำนึงถึง คือ เรื่องขีดความสามารถ ข้อจำกัด หรือความปลอดภัยเป็นอันดับต้น ๆ โดยให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานกู้ชีพฉุกเฉินเสมอ สถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ฝึกให้การปฐมพยาบาลอย่างรวดเร็วเมื่อท่านเห็นอาการต่อไปนี้ในผู้ประสบภัย หยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น—ทำการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (ซีพีอาร์) เลือดออกมาก หายใจไม่สะดวก ได้รับพิษจากการกินหรือการหายใจ ช็อก ช็อกจากภูมิแพ้ การบาดเจ็บอื่น เรียนรู้วิธีวินิจฉัยและตอบสนองเมื่อมีผู้ประสบการบาดเจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ สัตว์กัด แผลพุพอง แผลไฟไหม้ระดับหนึ่ง สอง และสาม หิมะกัดและอุณหภูมิในร่างกายต่ำเกินไป […]

ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

  เมื่อวันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ได้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัท จากหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลเกษมราฏร์ สระบุรี เพื่อตรวจสุขภาพของพนักงานทุกคน ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีโปรแกรมการตรวจ เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต การตรวจเลือด เบาหวาน X-ray ปอด การมองเห็น การได้ยิน และตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก พนักงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี และทางบริษัทจะดำเนินการสวัสดิการด้านสุขภาพในทุก ๆ ปี เพื่อสร้างความมั่นใจและสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานในบริษัท  

การอบรมหลักสูตร 5 ส. / คู่มือความปลอดภัย / ความปลอดภัยในการทำงาน / TPM

บริษัทได้เริ่มมีการจัดการอบรมหลักสูตร 5 ส. / คู่มือความปลอดภัย / ความปลอดภัยในการทำงาน / TPM ขึ้นวันที่ 6 และ 8 กันยายน 2560 เพื่อให้พนักงานมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิต และด้านการบริการ ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง รู้จักทำงานอย่างปลอดภัย ฝึกให้พนักงาน เรียนรู้ อันตราย ที่อาจจะเกิด รู้จักหลีกเลี่ยงเพื่อให้รู้ว่าอะไรควรทำด้วยตัวเอง ไม่ควรทำด้วยตัวเอง ต้องมุ่งเน้นให้พนักงาน เกิดความคิดอ่าน และสามัญสำนึกในการรู้จักระวังภัย หรือไม่ทำการใด ๆ เพื่อเลี่ยงอันตรายด้วยตนเอง

การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประจำปี 2559

การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประจำปี 2559 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. ทางบริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด ได้จัดอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประจำปี 2559โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้1.เพื่อตอบสนองนโยบายคุณภาพด้านพัฒนาบุคลากร2.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับพนักงาน3.เพื่อให้ทราบถึงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้ถูกวิธี4.เพื่อตอบสนองกฏหมายในด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการทุกๆ ปี ซึ่งในการอบรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎีและภาคสนาม โดยเนื้อหาในภาคทฤษฏีนั้นมีการอบรมเรื่อง -วิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิงชนิดมือถือ (ถังสีแดง/ถังสีเขียว) ถังดับเพลิงชนิดโฟมถังแก็สในครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงวีธีการใช้ที่ถูกวิธี การตรวจสภาพถังเคมี และการป้องกัน อัคคีภัยเบื้องต้น ในส่วนของภาคสนามนั้นได้มีกิจกรรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในการดับไฟจากถังแก็สและถาดน้ำมัน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานในทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการป้องกันเหตุอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

กิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็น หมู่ 4 และ 5

 กิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็น หมู่ 4 และ 5  วันที่ 16 -17 พฤศจิกายน 2559 ทางบริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ขึ้นที่ หมู่ 4 และ 5 ตำบลหน้าพระลาน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรัก ภักดี และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9   โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดใ้ห้มีการลงชื่อถวายความอาลัย พร้อมกับ แจกอาหารและสิ่งของให้กับคนในชุมชนหน้าพระลานเพื่อสร้างความรัก สามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีให้กับทุกคนในชุมชน  

การอบรม GMP/HACCP (Codex)

 การอบรม GMP/HACCP (Codex)     บริษัทได้เริ่มมีการจัดการอบรมระบบมาตรฐาน GMP/HACCP (Codex) ขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากระบบนี้เป็นกฎระเบียบด้านอาหาร ซึ่งทางบริษัทได้ส่งสินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ จึงต้องมีการจัดการอบรมขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าถึงคุณภาพสินค้าที่ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยของอาหาร และจะส่งผลดีต่อการส่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิตอาหารสัตว์ทั้งภายในและต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ทางบริษัทจะดำเนินการอบรม วางแผน ปรับปรุงและแก้ไขในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพยิ่งขึ้น  

ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

 ตรวจสุขภาพประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 7.00-12.00น. ได้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัท จากหน่วยงายแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลเกษมราฏร์ สระบุรี เพื่อตรวจสุขภาพของพนักงานทุกคน ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีโปรแกรมการตรวจ เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต การตรวจเลือด เบาหวาน X-ray ปอด การมองเห็น การได้ยิน และตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก พนักงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี และทางบริษัทจะดำเนินการสวัสดิการด้านสุขภาพในทุก ๆ ปี เพื่อสร้างความมั่นใจและสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานในบริษัท

รับใบรับรอง ISO 9001:2015

 ใบรับรอง ISO 9001:2015 เนื่องจากบริษัทต้องการความเป็นผู้นำในด้านการผลิต Limestone  ( Calcium Carbonate ) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในคุณภาพสินค้า Limestone ของทางบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย bsi นับเป็นความภูมิใจของทุกคนในบริษัทป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ให้ความร่วมมือในการ อบรม วางแผนระบบ ตลอดจนปรับปรุง แก้ไขให้เป็นไปตามระบบข้างต้น เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งใบรับรอง ใบนี้ถือเป็นความภูมิใจของทุกคนในบริษัท