นโยบายคุณภาพ และ วัตถุประสงค์

นโยบายคุณภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลิตสินค้าคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า การบริหารต้นทุนและขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้าใหม่

ผลิตสินค้าด้วยระบบความปลอดภัยของอาหาร (สัตว์)

และปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหาร (สัตว์)

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

 • เพื่อลดปริมาณการสูญเสียในกระบวนการผลิต
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตวัตถุดิบและแร่แคลเซียมคาร์บอเนท
 • เพื่อผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า
 • เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามกำหนดเวลาตามข้อตกลง
 • เพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้ขายและผู้ส่งมอบให้สามารถส่งมอบวัตถุดิบอุปกรณ์ได้ตรงตามความต้องการและตรงเวลา
 • เพื่อให้การควบคุมยานพาหนะมีประสิทธิภาพสนับสนุนการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ
 • เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
 • เพื่อให้การจัดเก็บวัสดุและวัตถุดิบมีประสิทธิภาพรองรับการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ
 • เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ โดยดำเนินกิจกรรมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
 • เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การขยายตลาดโดยเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ในกลุ่มต่างๆ ที่ไม่ใช่อาหารสัตว์
 • เพื่อให้มีการผลิตสินค้าที่เป็นส่วนผสมของอาหารมีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • เพื่อให้การผลิตสินค้าของบริษัทเป็นไปตามกฏหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง