ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

   บริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด ได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทฯ เมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2524 โดยมี นายพรโชค เจริญรัศมี เป็นกรรมการผู้จัดการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบกิจการโรงโม่บด หินก่อสร้าง (ROCK) ใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคาร ถนน เขื่อน และอื่นๆ ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2545 บริษัท ได้ทำการจดทะเบียนประกอบกิจการโรงโม่บด Limestone (Calcium Carbonate) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท ปูนซีเมนต์ อาหารสัตว์ แก้ว เซรามิค ปุ้ย และอื่นๆ บริษัทฯ ได้นำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เข้ามาบริหารจัดการงานภายในองค์กร เพื่อสร้างมาตราฐานในการดำเนินธุรกิจสู่ระดับสากล มุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการ และสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ