นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environment Policy)

  1. เราจะพัฒนาระดับความสามารถให้บรรลุเป้าหมายการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรง และทางอ้อม
  2. เราจะอนุรักษ์ทรัพยากร และพนักงาน โดยการปฏิบัติตามมาตราฐาน และข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด
  3. เราจะดำเนินการด้วยความตระหนัก และมีจรรยาบรรณ ด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ความไว้วางใจจากภาครัฐ และสังคม
  4. เราจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับกฎหมาย ข้อกำหนด การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 และข้อกำหนดต่างๆ