นโยบายความปลอดภัย

นโยบายความปลอดภัย (Safety Policy)

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

  1. บริษัทฯ จะต้องจัดการงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตราฐานข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัย
  2. ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  3. บริษัทฯ จะสนับสนุน ส่งเสริมให้การปรับปรุงสภาพการทำงาน และสิ่งแวดล้อม
  4. บริษัทฯ จะสนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  5. พนักงานทุกคต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเอง และเพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดเวลาปฏิบัติงาน