ใบรับรอง ISO 9001:2015

7619 7620

เนื่องจากบริษัทต้องการความเป็นผู้นำในด้านการผลิต Limestone  ( Calcium Carbonate ) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในคุณภาพสินค้า Limestone ของทางบริษัท

3719 3713

ซึ่งได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย bsi นับเป็นความภูมิใจของทุกคนในบริษัทป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ให้ความร่วมมือในการ

3716 3715

อบรม วางแผนระบบ ตลอดจนปรับปรุง แก้ไขให้เป็นไปตามระบบข้างต้น เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งใบรับรอง ใบนี้ถือเป็นความภูมิใจของทุกคนในบริษัท