การอบรม GMP/HACCP (Codex)

3761 3762

    บริษัทได้เริ่มมีการจัดการอบรมระบบมาตรฐาน GMP/HACCP (Codex) ขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากระบบนี้เป็นกฎระเบียบด้านอาหาร ซึ่งทางบริษัทได้ส่งสินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ จึงต้องมีการจัดการอบรมขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าถึงคุณภาพสินค้าที่ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยของอาหาร

3763 3764

และจะส่งผลดีต่อการส่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิตอาหารสัตว์ทั้งภายในและต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ทางบริษัทจะดำเนินการอบรม วางแผน ปรับปรุงและแก้ไขในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพยิ่งขึ้น