การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประจำปี 2559

4903 4916

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. ทางบริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด ได้จัดอบรม

เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประจำปี 2559

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี

4900 4901

โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้

1.เพื่อตอบสนองนโยบายคุณภาพด้านพัฒนาบุคลากร

2.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับพนักงาน

3.เพื่อให้ทราบถึงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้ถูกวิธี

4.เพื่อตอบสนองกฏหมายในด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการทุกๆ ปี
ซึ่งในการอบรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

4895 4919

4893 4896

ภาคทฤษฎีและภาคสนาม โดยเนื้อหาในภาคทฤษฏีนั้นมีการอบรมเรื่อง -วิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิงชนิดมือถือ (ถังสีแดง/ถังสีเขียว)
ถังดับเพลิงชนิดโฟม

ถังแก็สในครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงวีธีการใช้ที่ถูกวิธี การตรวจสภาพถังเคมี และการป้องกัน อัคคีภัยเบื้องต้น
ในส่วนของภาคสนามนั้นได้มีกิจกรรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในการดับไฟจากถังแก็สและถาดน้ำมัน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานในทุกภาคส่วน

เพื่อเป็นการป้องกันเหตุอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

4909 4908