การบริหาร และการจัดการ

การบริหาร และการจัดการ (Administrate and Management)

บริษัทฯ ประกาศใช้นโยบาย ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิต โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีคุณค่ามากที่สุด พร้อมทั้งพัฒนาระบบให้ก้าวไปสู่สากล และตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ

 

iso9001