6619     31189_0

การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 23-24 มกราคม 2560 โดยการตรวจติดตามระบบได้มีการจัดตั้งทีม Audit

ขึ้นเพื่อทำการตรวจสอบระบบคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ซึ่งการตรวจครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงาน

30202
หน่วยงาน MV
30212
หน่วยงาน AD

      

30235
หน่วยงาน EC
30054
หน่วยงาน QA

      

30035
หน่วยงาน MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยหลังจากการ Audit ภายในแล้วได้มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารในวันที่ 30 มกราคม 2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการประเมินผลในด้านต่าง ๆ และสรุปผลจากการตรวจติดตามระบบในครั้งนี้ เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงระบบให้มีคุณภาพต่อไป