เมื่อเช้าวันที่ 12 เมษายน 2561 บริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดร่วมกันของพนักงาน

วัถตุประสงค์

  1. เพื่อจัดสถานที่ในการปฏิบัติงานให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงาน
  2. เพื่อแยกสิ่งของที่จำเป็นและขจัดสิ่งของที่ไม่จำเป็นออก
  3. เพื่อจัดวางสิ่งของที่จำเป็น ให้ง่ายต่อการนำไปใช้
  4. เพื่อทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ
  5. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และติดเป็นนิสัย

1524543930258 1524543935915

โดยเวลา 08.00 – 12.00 น. พนักงานทุกคนพร้อมกันทำความสะอาดพื้นที่ตามหน่วยงาน ทำความสะอาด เก็บกวาด ล้างพื้นถนนรอบโรงงาน ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของโรงงานทั้งหมด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และดูสะอาดตา เวลา 12.00 – 13.00 น. ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับพนักงานรับประทานร่วมกัน

1524543953819 1524543939266

1524543948472 1524543969374

IMG20180412114541 IMG20180412115121

IMG20180412113216

ในช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. ได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ให้พนักงานมีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างกันและกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

1524543593664 1524543596795

1524544443989 1524544447421

1524544485447 1524544493571

1524544844708

บริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมให้คนทุกวัยได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุและผู้มีพระคุณ เราจึงควรยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้สูงอายุในฐานะที่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทอย่างยาวนาน

IMG_20180420_114110 1524544683029 IMG20180409125750